Course image Ikinyarwanda cy'Umutoza
Cross-Cutting Courses

Iyi mbumbanyigisho irasobanura ubumenyi n’ubushobozi bukenewe kugira ngo uwiga abashe gukoresha neza Ikinyarwanda atoza abandi ku ngingo zinyuranye.

Nyuma y’iri somo, uwiga azaba ashobora gukoresha ubuvanganzo nyarwanda ashyikirana n’abandi, gukoresha Ikinyarwanda kiboneye atoza abandi kugendana n’ikerekezo k’Igihugu no gukoresha Ikinyarwanda kinoze yitoza inshingano zinyuranye z’ubuyobozi.

Course image ADVANCED WORKPLACE ENGLISH
Cross-Cutting Courses

This module describes the skills, knowledge and attitudes required to communicate effectively at the workplace. In fact, the trainee will be able to write trade related texts including essays and professional documents, describe events, deliver appropriately impromptu speech and perform professional interviews. The trainee will be able to read, listen and summarise effectively. Once this module is well delivered the trainee will be equipped with necessary skills to communicate in English at workplace.